Obedska Bara, 27.11

PSD Stara Pazova vas vodi na Obedsku baru

INFO: Prostrani močvarno-šumski kompleks Specijalnog rezervata prirode Obedska bara predstavlja ostatak meandra starog korita reke Save čiji glavni tok danas teče južnije, a koja je pre oko 6000 godina ovde proticala, da bi se pre oko 2000 godina formirala mrtvaja, od koje je nastala močvara kakvu poznajemo. Obedska bara je povezana sa rekom Savom samo tokom visokih vodostaja kanalom Revenica,a napaja se vodom dotokom podzemnih voda i slivanjem površinskih voda sa lesne zaravni.

Njeno korito se zbog svog oblika naziva „Potkovica“, na čijem se obodu nalaze sela Obrež i Kupinovo, dok se viši, kopneni deo, ispresecan vodenim depresijama i staništima starih hrastovih šuma naziva „Kupinske grede“. Najveću vrednost područja čini autentičan splet mrtvaja, bara, okana, močvarne vegetacije, vlažnih livada i šuma sa izuzetno bogatim diverzitetom ekosistema i vrsta, posebno 4onih ugroženih.


Obedska bara je poznata zbog raznovrsnih močvarnih i šumskih staništa, brojnih vrsta sisara, riba, vodozemaca, gmizavaca, insekata i izuzetnog bogatstva flore, ihtiofaune i posebno ornitofaune. Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti, poznata je širom Evrope još od sredine 19. veka od kada se o njoj ispredaju priče kao o carstvu ptica i predstavlja jedno je od najstarijih zaštićenih područja u svetu, od 1874. Godine. Obedska bara se nalazi na listi vlažnih područja Ramsarske konvencije od 1977. godine, a proglašena je 1989. godine i za međunarodno značajno stanište ptica (IBA). Crkvu Svetog Luke u Kupinovu je podigao sredinom 15. veka pored starog grada Kupinika despot Đurađ Branković kao neku vrstu dvorske crkve. Crkva se pominje u pisanim izvorima 1486. i 1502. godine kao grobna crkva sremskih despota Stefana i Jovana Brankovića. Razrušena je i zapustela 1502. godine posle turskog osvajanja Srema, a zatim dvaput obnavljana, početkom 18. i krajem 19. veka.


Tvrđava Kupinik Kupinik se prvi put pominje 1388. godine kao ugarsko kraljevsko utvrđenje na levoj obali Save. Početkom 15. veka, ugarski kralj Sigismund, poklonio je Kupinik despotu Stefanu Lazareviću. Posle prvog pada prestonog Smedereva 1451, u njega se uselio stari despot Đurađ Branković, koji je tu često boravio sve do kraja 1455. Tada ga je u decembru, iznenada napala i zarobila četa konjanika pod komandom zapovednika Beograda Janoša Silađija. U ovom sukobu, despot je izgubio tri prsta desne ruke i bio je zarobljen. Padom Smedereva, Kupinik je bio poslednja prestonica srpskih despota.


Turci su osvojili Kupinik 1521. godine i spalili ga, a Sulejman Veličanstveni prodire ka Beogradu, osvaja ga i razara. Tada je deo materijala iz Kupinova prenet u Beograd da bi se obnovila beogradska tvrđava. Grad je imao četiri isturene kule u sastavu obimnih zidova i petu kroz koju se ulazilo. Svih pet kula, bilo je različitog oblika. Grad je sa svih strana bio opasan rovom, a ulazna kula, gde je jedino bio moguć prilaz sa kopna, imala je pokretan most.

PLAN AKCIJE:
Petak 27.11.2021. godine
Polazak iz Stare Pazove u 07,30 časova i vožnja do sela Kupinova.
Polazak na stazu i obilazak crkve Svetog Luke, tvrđave Kupinik u prvom delu staze . Staza vodi kroz šumu ka livadi Majke Angeline i manastiru Obed.
Staza je kružna.
Ukupna dužina: oko 15 km
Težina: laka.
Visinska razlika: 8 metara 
HRANA I VODA: u sopstvenoj režiji.
DOKUMENTACIJA: Lična karta, zdravstvena i planinarska kartica sa plaćenom članarinom.
Na akciji mogu učestvovati samo planinari koji poseduju člansku karticu kluba koji je u sastavu PSS-a.
Svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti PSS-a. Organizator zadržava pravo izmene akcije u slučaju nepredviđenih okolnosti.Potrebno je da učesnici akcije budu u dobroj psiho – fizičkoj kondiciji, kao i da budu spremni na improvizacije na terenu.
KOTIZACIJA: 1300,00 RSD za mini bus, a 900,00 dinara za više od 40 prijava. Vaše mesto na ovo akciji rezervišete uplatom celokupnog iznosa.
PRIJAVA: Prijave i sve informacije kod vodiča akcije: Vladimir Beara, telefon: 064/4414-163; E-Mail: vlada.beara@gmail.com.
VAŽNA NAPOMENA: SVAKI PLANINAR UČESTVUJE NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, U SKLADU SA PRAVILNIKOM O BEZBEDNOSTI PLANINARSKOG SAVEZA SRBIJE. OBAVEZNO JE POŠTOVANJE MERA KRIZNOG ŠTABA ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA VIRUSA KOVID-19.
Budite slobodni da sve vaše utiske sa akcija u organizaciji PSD“Stara Pazova“, primedbe, sugestije i pohvale iznesete na mail: utisci@psdstarapazova.com.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.