Pravilnik ponašanja na akcijama PSD Stara Pazova

Pravila ponašanja za planinare na akcijama PSD Stara Pazova

 

  1. Svi učesnici akcija dužni su da postupaju I deluju u skladu sa planom I programom vodiča kao I odlukama vodiča nastalih pre ili u toku same akcije. Vodič snosi najveću odgovornost za organizovanje akcije I učesnike iste I svi učesnici akcije su dužni da se striktno pridržavaju njegovih naredbi i instrukcija. Samim tim, svaki učesnik akcije dužan je da se odgovorno ponaša kako prema vodiču tako I prema samoj grupi, da sluša instrukcije, ne utiče negativno na atmosferu grupe I funkiconisanje akcije.
  2. Učesnici akcija dužni su da poštuju vremenske odrednice pre I u toku akcije kako bi iste išle neometanim tokom. Dolazak minimum 15 minuta ranije na mesto polaska, vreme početka akcije, vreme određeno za pauze u toku akcije, slobodno vreme posle akcije, itd.
  3. Zaštita prirode I čovekove sredine je jedan od prioriteta I glavnih načela PSD Stara Pazova. Od učesnika naših akcija očekuje se isti takav odnos prema prirodi I prirodnim lepotama koje budemo posećivali.
  4. Najstrožije je zabranjeno uticanje na eko sistem gde god da se nalazimo. Đubre, odpadke I sav višak materijala I sirovina odnosimo sa sobom sa mesta koje smo posetili.
  5. Zabranjeno je učestvovanje na akcijama PSD Stara Pazova pod uticajem alkohola i/ili drugih sredstava koje utiču na čovekovo psihofizičko stanje. Samim tim, konzumiranje istih najstrožije je zabranjeno u toku samih akcija.
  6. Učesnici akcija dužni su da sami sebi obezbede hranu I piće ukoliko u samom planu akcije nije napomenuto da je to obezbeđeno od strane organizatora akcije.
  7. Učesnici akcije dužni su da prouče plan akcije, vremenske uslove u kojima se ista održava te u skladu sa tim obezbede sebi adekvatnu obuću, odeću I ostalu opremu. Ukoliko je posedovanje neke opreme preduslov za učestvovanje na akciji, onaj ko taj uslov ne ispunjava neće moći da učestvuje na istoj.
  8. Od svih učesnika akcija PSD Stara Pazova očekuje se humanost, saradnja sa ostalim kolegama planinarima, spremnost da se pritekne u pomoć u svakoj prilici, solidarnost na najvišem nivou.